• Huvudmeny

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten.

Kommunfullmäktige har 2017 sammanträde den 15 mars, 19 april, 
17 maj, 15 juni, 27 september, 15 november och 13 december. 

Möteslokal är Nora Stadshotell och mötet börjar kl 18.00 om inget annat meddelas. 

Kommunfullmäktige behandlade följande ärenden på sammanträde den 15 mars 2017

Handlingarna till sammantärdet finns under "Aktuella handlingar"

1. Meddelande från Länsstyrelsen om ny ersättare i kommunfulllmäktige
t.o.m. 2018-10-14.
5. Avlämnande av eventuella motioner, interpellationer, frågor och
medborgarförslag.
6.  Beredningen för välfärds delrapport, verksamhet 2016.
7. Förslag till revidering av attestreglemente för Nora kommun.
8. Svar på motion 4/2013 om rötning av matavfall.
9. Förslag till revidering av reglemente för krisledningsnämnden.
10. Förslag till förändrade avskrivningsregler för ledningsnät.
11. Förslag till revidering av ägardirektiv för Norabostäder AB.
12. Förslag till revidering av ägardirektiv för Nora Fastigheter AB.
13. Svar på motion 2/2012 om översyn av tillåten parkering i centrala
Nora.
14. Fyllnadsval: ny ersättare i beredningen för samhällsbyggnad t.o.m.
2018.
15. Val av en revisor och en revisorsersättare till Nora Rådhus AB t.o.m.
ordinarie bolagsstämma 2019.
16. Delgivningar.

Informationsägare: Kommunstyrelsen, administrativa avdelningen
Sidan uppdaterad: 2017-03-22

Här nedan hittar du närvarolistor, protokoll, reservationer och aktuella handlingar till kommunfullmäktige

Framtidens utmaningar!
Vid kommunfullmäktiges sammanträde Allmänpolitisk debatt den 26 januari 2011 inledde Björn Sundström SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) den allmänpolitiska debatten med att ge en bild av vad kommunerna står inför i framtiden.
Se bildmaterialet