• Huvudmeny

Avgifter och taxor

Avgifter och tillämpningar av avgifter inom äldre- och handikappomsorgen fr o m 2017-01-01

Hemtjänst

Hemtjänst 2 013 kr/mån
(dock högst 342 kr/tim)

Omvårdnad vid särskilt boende

Tillgång till insatser hela dygnet 2 013 kr/mån

Kommunal hälso- och sjukvård

(Insatser av sjuksköterska, undersköterska och/eller arbetsterapeut)

Enstaka hembesök 92 kr/gång 
Dosettdelning/APO-dos 317 kr/mån

Dagrehab/Dagverksamhet

Dagrehab/Dagverksamhet 69 kr/gång
(tillkommer kostavgift 67 kr/dag)
 

Trygghetslarm 350 kr/mån

(installationskostnad tillkommer, se nedan)

Korttidsboende/växelvård 121 kr/dygn

(tillkommer kostavgift 102 kr/dygn)

För ovan angivna insatser kan den sammanlagda avgiften aldrig överstiga
2 013 kr/mån.


Matservice i egen bostad 57 kr/portion

Kostavgift i särskilt boende 3 060 kr/mån

 

Installationsavgift för trygghetslarm 500 kr

(engångskostnad)

Avgifterna justeras årligen enligt förändringar av gällande prisbasbelopp och
konsumentverkets prisindex.

Tillämpning

 

Reducering av avgift vid frånvaro

 
Observera att reducering inte ges om avgiftsutrymme finns och omvårdnaden uppgår till minst 5,89 timmar per månad.
 

 • Reducering görs från och med dag 2 där daglig hjälp utgår. Den dag personen återkommer tas ingen avgift ut.
 • För personer som Inte har daglig hemtjänst reduceras avgiften i proportion till utebliven hjälp.
 • Planerad frånvaro ska meddelas hemtjänstgruppen minst en vecka innan för att få avgiftsreducering.

 
Särskilt boende 

 • På Tullbackagården och Hagby Ängar betalas hyra, kost- och omvårdnadsavgift.

 
Dubbel bosättning

 • När omvårdnadsbehovet bedöms vara så omfattande att personen måste flytta till särskilt boende kan hänsyn tas till dubbla boendekostnader.
 • Förutsättningen är att den tidigare bostaden sägs upp eller på något sätt avyttras.
 • Hänsyn till dubbla boendekostnader kan göras under högst tre månader.
 • Ansökan görs på Blankett som ni erhåller från avgiftshandläggarna.

Schablonbelopp
  Avdrag (individuell del)

 • För personer inom särskilda boenden (Tullbackagården och Hagby Ängar) reduceras schablonbeloppets individuella del med 640 kr/mån och person år 2017 då den enskilde inte har kostnader för hushållsel, TV-avgift, del av kostnader för möbler, husgeråd och förbrukningsvaror.

 
Tillägg (individuell del)

 • I schablonbeloppet ingår 1 780 kr/mån för samtliga måltider och för huvudmålet är beräkningen 712 kr/mån för år 2017. För personer inom särskilda boenden (Tullbackagården och Hagby Ängar) är kostavgiften 3 060 kr/mån, vilket innebär att schablonbeloppet höjs med 1 280 kr/mån och person.
 • För personer i eget boende med matservice (57 kr/portion) höjs schablonbeloppet, efter prövning av varaktighet, med den merkostnad personen får i förhållande till Konsumentverkets beräkningar.

 
Felaktiga avgifter

 • Vid felaktig debitering, då felet beror på kommunens handläggning , ska för högt uttag återbetalas. Om istället för låg avgift debiterats sker ingen retroaktiv debitering.  
 • Om felaktigheterna beror på att inlämnade uppgifter inte varit rätt eller att de varit ofullständiga och detta har resulterat i för hög avgift sker rättelse maximalt tre månader tillbaka. Om avgiften, av samma skäl, blivit för låg sker retroaktiv debitering med tre månader.

Informationsägare: Kommunförvaltningen, Äldreomsorgen
Sidan uppdaterad: 2017-08-23