• Huvudmeny

Ledningsutskottet

Ärendelista samt protokoll från ledningsutskottet (Lu) redovisas här.

Protokollen finns tillgängliga från det att de är justerade vilket kan ta några dagar. Utskottsmöten är inte offentliga.

Sammanträdestider år 2017: 15 februari, 8 mars, 5 april, 10 maj, 30 augusti, 11 oktober och 8 november.

Ledningsutskottet behandlade följande ärenden den 5 april 2017.
3. Årsredovisning 2016 för Nerikes Brandkår.
4. Förslag till revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet
SOFINT.
5. Bokslut för Nora kommun och koncernredovisning för år 2016.
6. Ekonomiavdelningens förslag till budgetanvisningar inför budgetåret
2018 och planåret 2019-2020.
7. Förslag till policy mot kränkande särbehandling.
8. Förslag till förlängning av folkhälsoavtalet.
9. Ekonomisk rapport, mars 2017.
10. Motion 1/2017 om gemnsamma studiedagar och fortbildning för
kommunens och fristående förskolor och skolor i Nora.
11. Medborgarförslag 1/2017 om gatubeslysning på Esstorp i Nora,
12. Information om nytt förebyggande arbetssätt för målgruppen unga
vuxna.
13. Information om hundlekgård.

Extra: Tilläggsanslag för renovering av paviljongen.
Extra: Regional utvecklingsstrategi för Örebro län, RUS.
 

Protokoll

Informationsägare: Administrativa avdelningen
Sidan uppdaterad: 2017-04-10