• Huvudmeny

Ledningsutskottet

Ärendelista samt protokoll från ledningsutskottet (Lu) redovisas här.

Protokollen finns tillgängliga från det att de är justerade vilket kan ta några dagar. Utskottsmöten är inte offentliga.

Sammanträdestider år 2017: 15 februari, 8 mars, 5 april, 10 maj, 30 augusti, 11 oktober och 8 november.

Ledningsutskottet behandlade följande ärenden den 30 augusti 2017.
3.   Delårsrapport januari- juni 2017 med helårsprognos.
4.   Förslag till riktlinjer för handläggning av motioner och
      medborgarförlsag.
5.   Förslag till revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige.
6.   Svar på motion 6/2013 om framtida företagshälsovård i Nora.
7.   Förslag till beslut om granskning av regler för partistöd för 2016.
8.   Förslag till revidering av regler för partistöd.
9.   Ljusnarsbergs kommuns ansökan om medlemska i Nerikes Brandkår.
10. Förslag till bildande av Vätternvatten AB.
11. Svar på motion 7/2016 om att Nora kommun ska finnas på Facebook.
12. Svar på medborgarförslag 17/2014 om att kommunen ska utreda
      inköp av Stribergs Folkets Hus.
13. Förslag till förvärv av aktier i Inera AB.
14. Yttrande över förordnande av borgelig viselförrättare.
15. Ansökan från Bris region Mitt om bidrag.
16. Yttrande över remiss om valindelning i Region Örebro län.
17. Förslag till strategiskt klimantförbättrande arbete.
18. Motion 4/2017 om kommunal livsmedelsstrategi.
19. Förslag till kommunikationspolicy.
20. Platsvarumärke, grafisk profil och kommunvapen.
 

Protokoll

Informationsägare: Administrativa avdelningen
Sidan uppdaterad: 2017-09-05