• Huvudmeny

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens sammanträden är öppna för allmänheten. Kommunstyrelsen kan dock besluta att sammanträdet inte ska var offentligt i särskilda fall.

Möteslokal är Konsthallen på Biblioteket och mötet börjar 8.30 om inget annat meddelas.

Sammanträdestider 2017: 1 mars, 29 mars, 26 april, 30 maj, 
13 september, 25 oktober och 29 november.


Kommunstyrelsen behandlar följande ärenden på sammanträde den 26 april 2017.

3. Årsredovisning 2016 för Nerikes Brandkår.
4. Förslag till revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet
SOFINT.
5. Bokslut för Nora kommun och koncernredovisning för år 2016.
6. Ekonomiavdelningens förslag till budgetanvisningar inför budgetåret
2018 och planåren 2019-2020.
7. Förslag till policy för kränkande särbehandling.
8. Förslag till förlängning av folkhälsoavtalet under ett år.
9. Ekonomisk rapport, mars 2017.
10. Anhållan om tilläggsanslag för renovering av paviljongen vid
strandpromenaden.
11. Förslag till patientsäkerhetsberättelse 2016 för äldreomsorgen.
12. Sammanställning av avvikelser 2016 inom äldreomsorgen.
13. Förslag till riktlinjer för Lex Sarah-rapportering.
14. Revidering av rutin för Lex Sarah-rapportering.
15. Förslag till förändring av avgiftssystem inom barnomsorgen.
16. Svar på motion 14/2013 om att införa ett tak för antalet barn i
förskoleklass.
17. Förslag till patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska
enhet 2016.
18. Förslag till studiegång och utbildningskostnader för asylsökande
ungdomar över 18 år som vill påbörja gymnasieskola eller byta
program inom gymnasieskolan.
19. Delgivningar.
20. Delegationsbeslut.
21. Delegationsbeslut, utskottets beslut.

OBS! Sammanträdet fortsätter på eftermiddagen med information om Länstransportsplanen och den regionala utvecklingsstrategin för Örebro län, RUS.

Informationsägare: Kommunstyrelsen, administrativa avdelningen
Sidan uppdaterad: 2017-04-18