• Huvudmeny

Valberedningen

Valberedningen bereder valärenden inför kommunfulmäktige.

På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljs en valberedning för den löpande mandatperioden.

Valberedningen ska bestå av fullmäktiges presidium.

Bland ledamöterna i presidiet väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter.

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning och fyllnadsval av revisorer.

Fullmäktige kan dock besluta att förrätta val utan föregående beredning

presidium: Personer (ex ordförande o. vice ordförande) valda att leda kommunfullmäktige.

Informationsägare:
Sidan uppdaterad: 2014-12-15